Privacy Policy

Crea-Q-Time respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Crea-Q-Time zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of inschrijving. Crea-Q-Time en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. U kan te allen tijde uw persoonsgegevens consulteren en verbeteren door ons te contacteren op info@creaqtime.be

 

Crea-Q-Time gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Als u zich inschrijft voor een workshop hebben we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw inschrijving uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Als u een prijsaanvraag doet, hebben we de naam van een contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Van de organisatie in kwestie hebben we de naam van de organisatie nodig. Dit teneinde de aanvraag snel en correct te kunnen behandelen.

 

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en lessenreeksen die door Crea-Q-Time zelf worden georganiseerd of bij Crea-Q-Time worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.

Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van Crea-Q-Time , zijn alleen dan aan Crea-Q-Time tegenstelbaar wanneer zij door Crea-Q-Time schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

 

Inschrijvingen

Inschrijven kan via de website www.creaqtime.be via e-mail of per telefoon. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.

Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.

De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van Crea-Q-Time ter bevestiging van zijn  inschrijving.

Voor elke workshop en lessenreeks wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, wordt de cursus of workshop afgezegd en worden de ingeschreven deelnemers volledig terugbetaald.

2.6. Voor elke workshop en lessenreeks wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven. Indien zij niet meer kunnen worden ingeschreven kunnen zij bij voorrang op de eerstvolgende cursus met hetzelfde onderwerp worden ingeschreven.

 

Offertes

 Alle offertes van Crea-Q-Time zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Crea-Q-Time tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard door een voor aanvaarding ondertekend exemplaar te bezorgen aan Crea-Q-Time. Dit kan per post, per fax of langs elektronische weg. Crea-Q-Timeis niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

 

Prijs

De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.

De prijzen die vermeld worden op de offertes zijn exclusief BTW. Het BTW-bedrag en totaalbedrag inclusief BTW zullen wel vermeld worden op de offerte.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 

Betalingsvoorwaarden

Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Crea-Q-Time. Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.

 

Annulatie door particuliere deelnemer

Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren per telefoon of door een e-mail te sturen naar info@creaqtime.be

De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:

A. Tot 7 werkdagen voor de aanvang van de cursus of van de workshop is de annulatie kostenloos.

B. Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 7 werkdagen maar meer dan 24 uur vóór de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde lesgeld worden aangerekend

C. Bij annulatie binnen de 24 uur voor de aanvang van de workshop, zal het volledige lesgeld aangerekend worden

Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop waarvoor hij ingeschreven is en dit zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de lesgelden niet terugbetaald. Indien de betrokken deelnemer achteraf evenwel kan aantonen dat hij niet heeft geannuleerd wegens overmacht, dan wordt deze afwezigheid wel aanzien als een annulatie waarop de regeling voorzien in 6.2 van toepassing is.

 

Stopzetting van een lessenreeks

Indien een particulier bij Crea-Q-Time inschrijft voor een lessenreeks, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende lessenreeks vermelde duur.

Indien de deelnemer gedurende de lessenreeks de cursus went stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

In geval van overmacht is de deelnemer enkel de bedragen voor de reeds gevolgde lessen verschuldigd.

 

Annulatie door Crea-Q-Time 

Crea-Q-Time heeft het recht een workshop of lessenreeks te annuleren voor aanvang van de betreffende workshop of lessenreeks. De deelnemers krijgen hiervan bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Indien een (gedeelte van een) workshop niet kan doorgaan omdat Crea-Q-Time, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de deelnemers terugbetaald voor het gedeelte van de workshop dat niet kon doorgaan. In het geval er een factuur is opgemaakt voor de betreffende workshop, wordt er een creditnota opgemaakt ten belope van het terug te betalen bedrag.

 

 Aansprakelijkheid

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops en lessenreeksen georganiseerd door Crea-Q-Time, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat Crea-Q-Time niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Crea-Q-Time beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop en lessenreeks.

Crea-Q-Time is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

Crea-Q-Time kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops en lessenreeksen.

 

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten worden heel wat beelden genomen. We maken graag gebruik van deze foto’s en video’s om het plezier tijdens onze activiteiten te delen via onze facebook pagina, instagram en onze website.

Met zich in te schrijven verklaart u zich hiermee akkoord,  mocht u later willen dat een foto (of meerdere) verwijderd worden, kan u dat steeds vragen. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@creaqtime.be met duidelijke vermelding over welke foto het gaat.

 

Klachten

Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Crea-Q-Time kenbaar gemaakt te worden.

Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij Crea-Q-Time ingediend te worden.

Indien de klacht naar het oordeel van Crea-Q-Time gegrond is, kan Crea-Q-Time kiezen, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een deelnemer of organisatie uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende workshop verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.

 

 Intellectueel eigendomsrecht

Alle materialen die in het kader van de workshops worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van Crea-Q-Time.

De klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Crea-Q-Time overmaken aan een derde, en zal de materialen gebruiken in overeenstemming met de instructies van Crea-Q-Time.

 

Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.


Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden  voortkomen.